Adatvédelmi nyilatkozat

Szemünkfénye Fotó Vác

Adatvédelmi szabályzat

1. Bevezetés

A szemunkfenyefoto.hu címen elérhető weboldal („Weboldal”) üzemeltetője fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adatkezelési tevékenységei során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb vonatkozó jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően és az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat figyelembe véve járjon el.

A Weboldal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek („Adatkezelő”) minősül.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezeti felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe, illetve megrendelést ad le („Igénybe vevő”).

A Weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja az Igénybe vevőket, a Weboldal látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről és az adatkezelés időtartamáról.

2. Adatkezelő adatai és elérhetősége

Párkány Andrea, (2600 Vác, Rádi út 36.)

3. Kezelt adatok köre

Igénybe Vevő által megadott személyes adatok közül a Weboldal csak azokat az információkat használja fel, amelyek az Igénybe vevő azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Weboldal szolgáltatásairól és hivatalos értesítéseiről.

A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges külön megadni adatokat, de bizonyos funkciók eléréséhez (például a kapcsolatfelvételi űrlap használatához) legalább név, e-mail cím beírása szükséges.

4. Adatkezelési célok

Igénybe vevőről a Weboldal által nyilvántartott adatok, a Weboldal által fenntartott rendszerekben tárolt információk felhasználhatók az Igénybe vevő és a Weboldal közötti kommunikáció és kapcsolat lefolytatására.

Az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak bemutatása, látogatói statisztikák készítése saját elemzések céljából, üzenetek küldése, illetve az Igénybe vevőkkel való kapcsolattartás.

Az adatkezelés célja speciális esetben lehet az Igénybe vevő által megrendelt szolgáltatások végrehajtása is.

5. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Igénybe vevő önkéntes hozzájárulása, amelyet e-mail címének megadásával, vagy a szolgáltatással kapcsolatos érdeklődés (például Kapcsolati űrlap kitöltése) alkalmával ad meg a Weboldal üzemeltetője és az Adatkezelő számára.

6. Adatkezelés időtartama

Igénybe vevő által megadott adatokat az Adatkezelő addig őrzi meg, amíg azok törlését Igénybe vevő nem kéri.

7. Adatokhoz hozzáférő személyek

A megadott adatokhoz a Weboldalt működtető munkatársai férhetnek hozzá az Igénybe vevőkkel történő kapcsolattartás érdekében. Amennyiben Igénybe vevő házhozszállítást igényel, a termék házhozszállítását végzők is megkapják a rájuk tartozó adatokat (név, cím, telefonszám).

8. Igénybe vevők jogai

Igénybe vevő bármikor jogosult az adatainak helyesbítését kérni.

Igénybe vevő bármikor kérheti adatai törlését vagy zárolását.

A Weboldal üzemeltetője a beérkezett kérelmeket legfeljebb 30 napon belül elbírálja és a válaszról Igénybe vevőt értesíti.

9. Jogorvoslati lehetőségek

A Weboldal üzemeltetője arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

10. Vonatkozó jogszabályok

Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, a jogérvényesítés pontos módját, illetve a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
  • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény,
  • gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

11. Anonim látogató azonosítók (süti, cookie)

Az Európai Unió törvényeinek és rendelkezéseinek értelmében a Weboldal üzemeltetője felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal úgynevezett “sütiket” / “cookie-kat” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson.

A névtelen látogató azonosító (süti, cookie) egy olyan egyedi azonosításra és profil információk tárolására alkalmas kód, amelyet a Weboldalt megjelenítő szerver a Weboldal látogatóinak számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a sütik, cookiek elfogadása, de bizonyos funkciók nem működnek, amennyiben a sütik, cookiek az Igénybe vevő böngészőjében le vannak tiltva.

A sütik, cookiek törölhetők az az Igénybe vevő saját számítógépéről, illetve azok letiltása is megoldható.

12. Kikötés

Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy Adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatásainak, az alkalmazott funkcióinak köre bővül, vagy arra jogszabály kötelezi.

Az Adatvédelmi szabályzat megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Az Adatvédelmi szabályzat megváltoztatására vonatkozó tájékoztatót Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

13. Elérhetőségek

Telefonszám: +36 20 578 7318

E-mail: andi[kukac]szemunkfenyefoto[pont]hu

Facebook: https://www.facebook.com/szemunkfenyephotography/

Cím: 2600 Vác, Rádi út 36.